Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 33 เดือนกันยายน 2566

          ธนาคารสมองก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนำผู้ที่เกษียณอายุในทุกสาขาอาชีพและทุกพื้นที่ ที่มีความรู้ความสามารถ  และพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 32 เดือนมิถุนายน 2566

          จุลสารฉบับนี้ ยังคงนำเสนอผลการประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ระดับภาค ต่อจากฉบับที่แล้วอีก 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2566 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2566

            เนื้อหาสาระของจุลสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอผลการประชุมระดับภาค การประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ ๑๓ : ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ จังหวัดเชียงใหม่

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 30 เดือนธันวาคม 2565

          วุฒิอาสาฯ ถือเป็นหนึ่งในพลังร่วมการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ปี 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาประชากร แผนพัฒนาภาค และมิติการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของวุฒิอาสาฯ ที่นำไปสู่การกำหนดประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ เชิงรุกในระยะยาว

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน 2565

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเชิญเสด็จออก ณ วังสระปทุม เป็นองค์ประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการประชุม “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 28 เดือนมิถุนายน 2565

          เนื้อหาสาระของจุลสารฉบับนี้ที่มีความหลากหลายเช่นเดิม อาทิ ภาพรวมวงจรชีวิตของรัฐชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ในระยะเวลา 500 ปีที่ผ่านมา  ผลการระดมความคิดเห็นในประเด็นร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2565

          จุลสารฉบับนี้ ยังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้น สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพของวุฒิอาสาฯ อันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาและสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรมาโดยตลอด...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2564

          เดือนสิงหาคมของทุกปี วุฒิอาสาธนาคารสมองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานพระราชดำรัสให้นำผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน และเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2563
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ ได้น้อมนำและขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ...
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

          ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง จุลสารฯ ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 และความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันตัวเองและช่วยลดการระบาดของโรค...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

          วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและโลกคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันอาสาสมัครสากล ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

     12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงริเริ่มธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ ธนาคารสมอง...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์  จุลสารฯ ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”...

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ