Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2564

          เดือนสิงหาคมของทุกปี วุฒิสาธนาคารสมองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานพระราชดำรัสให้นำผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน และเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2563
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ ได้น้อมนำและขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ...
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

          ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง จุลสารฯ ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 และความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันตัวเองและช่วยลดการระบาดของโรค...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

          วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและโลกคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันอาสาสมัครสากล ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

     12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงริเริ่มธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ ธนาคารสมอง...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์  จุลสารฯ ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

      จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันดินโลก จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการทำงานของวุฒิอาสาฯ ....

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561

           จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนมหามงคลวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา ... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

         จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้สูงอายุในการก้าวสู่สังคมสูงวัยของไทยในอนาคตอันใกล้นี้.... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2561

     จุลสารฯ ฉบับนี้  เป็นการนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจจากวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ....

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 13 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเนื้อหาสาระน่ารู้จากการประชุม "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" ผลงานของวุฒิอาสาฯ และสาระน่ารู้อื่นๆ อีกมากมาย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-กันยายน 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นสำคัญในประเด็นหลักในเรื่อง "สวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ"...

 แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

         แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยย่อ

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ