Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา
 บทความของวุฒิอาสา Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ

 การปลูกข้าวนาโยน

       นายสวัสดิ์ บุญประสม ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี  ได้จัดทำความรู้ในการปลูกข้าวนาโยน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสาธารณชน
 Print   
 ผลงานวุฒิอาสา Minimize
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20 ปี ธนาคารสมอง ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

จากพระราชดำรัส... สู่ธนาคารสมอง  “...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ทำหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้ โดยมีภาคเอกชนรวบรวมกัน ไม่ต้องการเงินเดือนอะไรของรัฐบาล ภาคเอกชนมารวบรวมกัน เรียกว่า เบรนแบงก์ ธนาคารมันสมอง...”

 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 การออกกำลังกาย "จินกังกง" ของวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี

      การออกกำลังกาย "จินกังกง"โดย นายบำรุง  ไตรมนตรี  ซึ่งท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.นนทบุรี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุรำมวยจีน จินกังกง เป็นการผสาน จิตกับกายไปด้วยกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงทำให้มีสมาธิ ภูมิต้านทานดีขึ้น  ชมวีดิทัศน์

 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)

 ผลการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาฯ บุรีรัมย์ ปี2553

    ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 และการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ชุดที่ 3

 
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 “รางจืด” (Thunbergia luarifolia Linn.)

 โดย...นายสิทธิชัย ติโลกะวิชัย

ชื่ออื่น  กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียวคาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย่ แอดแอ
 Print   
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2564

          เดือนสิงหาคมของทุกปี วุฒิสาธนาคารสมองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานพระราชดำรัสให้นำผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน และเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2563
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ ได้น้อมนำและขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ...
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

          ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง จุลสารฯ ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 และความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันตัวเองและช่วยลดการระบาดของโรค...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

          วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและโลกคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันอาสาสมัครสากล ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

     12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงริเริ่มธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ ธนาคารสมอง...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์  จุลสารฯ ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”...
 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ