Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา
 บทความของวุฒิอาสา Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ

 การปลูกข้าวนาโยน

       นายสวัสดิ์ บุญประสม ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี  ได้จัดทำความรู้ในการปลูกข้าวนาโยน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสาธารณชน
 Print   
 ผลงานวุฒิอาสา Minimize
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20 ปี ธนาคารสมอง ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

จากพระราชดำรัส... สู่ธนาคารสมอง  “...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ทำหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้ โดยมีภาคเอกชนรวบรวมกัน ไม่ต้องการเงินเดือนอะไรของรัฐบาล ภาคเอกชนมารวบรวมกัน เรียกว่า เบรนแบงก์ ธนาคารมันสมอง...”

 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 การออกกำลังกาย "จินกังกง" ของวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี

      การออกกำลังกาย "จินกังกง"โดย นายบำรุง  ไตรมนตรี  ซึ่งท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.นนทบุรี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุรำมวยจีน จินกังกง เป็นการผสาน จิตกับกายไปด้วยกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงทำให้มีสมาธิ ภูมิต้านทานดีขึ้น  ชมวีดิทัศน์

 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)

 ผลการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาฯ บุรีรัมย์ ปี2553

    ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 และการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ชุดที่ 3

 
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 “รางจืด” (Thunbergia luarifolia Linn.)

 โดย...นายสิทธิชัย ติโลกะวิชัย

ชื่ออื่น  กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียวคาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย่ แอดแอ
 Print   
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 30 เดือนธันวาคม 2565

          วุฒิอาสาฯ ถือเป็นหนึ่งในพลังร่วมการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ปี ๒๕๖๖ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาประชากร แผนพัฒนาภาค และมิติการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของวุฒิอาสาฯ ที่นำไปสู่การกำหนดประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ เชิงรุกในระยะยาว

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน 2565

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเชิญเสด็จออก ณ วังสระปทุม เป็นองค์ประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการประชุม “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 28 เดือนมิถุนายน 2565

          เนื้อหาสาระของจุลสารฉบับนี้ที่มีความหลากหลายเช่นเดิม อาทิ ภาพรวมวงจรชีวิตของรัฐชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ในระยะเวลา 500 ปีที่ผ่านมา  ผลการระดมความคิดเห็นในประเด็นร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2565

          จุลสารฉบับนี้ ยังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้น สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพของวุฒิอาสาฯ อันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาและสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรมาโดยตลอด...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2564

          เดือนสิงหาคมของทุกปี วุฒิอาสาธนาคารสมองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานพระราชดำรัสให้นำผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน และเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ...
 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ