Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ทะเบียนกลาง
 ทะเบียนกลาง Minimize

Friday, April 11, 2008  
 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
:: 1432 Views :: ระเบียบปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

1. กรณีส่วนราชการ

          ส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้วุฒิอาสาได้ดังนี้

          1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด
                 สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้  ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยเบิกได้ตามสิทธิในตำแหน่งสุดท้ายที่วุฒิอาสารับราชการ  กรณีที่วุฒิอาสาไม่เคยรับราชการมาก่อน  ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป

          1.2  ค่าตอบแทนวุฒิอาสาเพื่อเป็นวิทยากรในการจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
                  กรณีการฝึกอบรมระดับกลางหรือระดับสูง  หากพิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ  หัวหน้าส่วนราชการอาจพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดก็ได้  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็นเฟื่อประโยชน์ของทางราชการ

          1.3  ค่าสมนาคุณในการช่วยปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวในลักษณะการประชุม  หารือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือช่วยปฏิบัติงานตามช่วงเวลาของโครงการใดๆ หน่วยงานผู้ขอความช่วยเหลือสามารถเบิกจ่ายเงินเป็นค่าสมนาคุณแก่วุฒิอาสาได้  โดยให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป

2. กรณีรัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน

          รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนที่ต้องการให้วุฒิอาสามาช่วยงาน  สามารถจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ให้แก่วุฒิอาสาตามระเบียบขององค์กรนั้น  แต่ไม่ควรต่ำกว่าที่ภาคราชการจ่ายให้ตามอัตราในข้อ 1

3. กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิพัฒนาไท

          วุฒิอาสาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาไท  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าแท็กซี่  ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน  รถไฟ  รถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ  รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าสมนาคุณในการเป็นวิทยากร  ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้อิงตามระเบียบของทางราชการ 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ