Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > สรุปผลงานวุฒิอาสา
   Minimize

สรุปผลงานวุฒิอาสา

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา  วุฒิอาสาธนาคารสมองได้นำภูมิปัญญา  องค์ความรู้  ความสามารถ  ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  ทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุกแก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่  เพื่อช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธภาพการทำงานของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  โดยการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง  ให้คำแนะนำ  จัดการสาธิต  ฝึกอบรม  ติดตามดูงาน  ตลอดจนเป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรต่าง ๆ

1. ด้านการพัฒนาสังคม / ท้องถิ่น / ชุมชน

     1.1 เป็นที่ปรึกษาแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
     1.2 เป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาแก่คณะกรรมการจังหวัด อาทิ  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  ชลบุรี  และสมุทรปราการ  ในด้านต่าง ๆ เช่น  การจราจร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การศึกษา  การท่องเที่ยว  เด็กและเยาวชน  และแรงงานต่างด้าว
     1.3 เป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือแก่โครงการเชิงรุก
            1.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว  เด็กและเยาวชน  หมู่บ้านทับศิลา  จังหวัดกาญจนบุรี
            1.3.2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่บ้านสามขา  จังหวัดลำปาง
            1.3.3 โครงการเสริมรักให้ลูกหลานบ้านศรีธรรมราช
     1.4 เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
            1.4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส  กรุงเทพมหานคร
     1.5 เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ
            1.5.1 โครงการฝึกสมาธิและศิลปะป้องกันตัว
            1.5.2 โครงการสอนอาชีพเสริม
            1.5.3 กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

2. ด้านการศึกษา

     2.1 เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียน  นักศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ
     2.2 เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาและเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการศึกษา
     2.3 เป็นผู้ประเมินภายนอก  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ
     2.4 เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในระดับขั้นพื้นฐานทั้งในเขต กทม. และชนบท  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมุ่ง "สร้างปัญญา"  แก่เด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
            2.4.1 โครงการตายายสอนหลาน
            2.4.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเพชรถนอม
            2.4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนนายกวัฒนากร
            2.4.4 โครงการอ่านหนังสือเสียง

3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

     3.1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
     3.2 เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่
            3.2.1 โครงการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ
            3.2.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
            3.2.3 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน ในหมู่บ้านบริวารพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส
            3.2.4 โครงการขยายภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความอยู่รอด "การปลูกพืขสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากตำราพื้นถิ่นล้านนา"
     3.3 ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับชุมชนต่าง ๆ เช่น
            3.3.1 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชมรม วปอ. 27
            3.3.2 โครงการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ
            3.3.3 โครงการอาสาสมัครทำขาเทียม

4. ด้านการเกษตร

     4.1 เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนในการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต เช่น
            4.1.1 โครงการเพิ่มมูลต่าผลผลิตการเกษตร "ข้าวซ้อมมือและน้ำบูดู"  บ้านโคกอิฐโคกใน จ. นราธิวาส
            4.1.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ ต. บางขุนทอง  อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
            4.1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ. นราธิวาส
            4.1.4 โครงการการจัดการเกษตรแบบผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษ
            4.1.5 โครงการนำร่องส่งเสริมการใช้น้ำมันสบู่ดำในไร่นา
            4.1.6 โครงการติดตามประเมินผลการขยายผลโครงการนำร่องการใช้น้ำมันสบู่ดำในไร่นา
            4.1.7 โครงการปลูกสวนป่าสบู่ดำเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน
            4.1.8 โครงการทำปุ๋ยหมักจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
            4.1.9 โครงการนำร่องส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เตาหุงต้มอาหาร

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5.1 เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล  โดยบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมกับองค์ความรู้สมัยใหม่ ได้แก่
            5.1.1 โครงการคืนความหลากหลายทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง จ. ขอนแก่น
            5.1.2 โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ. เลย
            5.1.3 โครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กและแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง

     6.1 เป็นที่ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ
     6.2 เป็นผู้พิพากษาสมทบร่วมในองค์คณะพิจารณาคดีเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งความผิดทางคดีอาญาและแพ่ง
     6.3 เป็นผู้ประนีประนอมทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่ความยอมเลิกความโดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่ขบวนการในชั้นศาล
     6.4 เป็นกรรมการและประธานกรรมการการเลื่อกตั้งในเขตพื้นที่เลือกตั้ง  ทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความสุจริตเที่ยงธรรม
     6.5 เป็นวิทยากรอบรมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น
     6.6 เป็นที่ปรึกษาด้านการปกครองและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้กับหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ

7. ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

     7.1 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับชุมชนต่าง ๆ เช่น
            7.1.1 โครงการนำธรรมะสู่วิถีชีวิตชาวบ้านม่วง จ. ขอนแก่น
            7.1.2 โครงการยุวมัคคุเทศก์ศรีชัย  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ อ. เมือง จ. ยะลา
            7.1.3 โครงการสอนดนตรีไทยพื้นเมือง
            7.1.4 โครงการสืบทอดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ