Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ทะเบียนกลาง
 ทะเบียนกลาง Minimize

 วุฒิอาสาธนาคารสมอง

วุฒิอาสาธนาคารสมองคือผู้ที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน มีสุขภาพดี  มีความพร้อมและสมัครใจอุทิศตนเพื่อนำปัญญาความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาประเทศ

 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 3 กรณี คือ กรณีส่วนราชการ, กรณีรัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน, และกรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิพัฒนาไท


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ