welcomeBrainbankยินดีต้อนรับทุกท่าน

...

ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา

วันที่ 11 สิงหาคม 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชดำรัสมอบหมายให้ สภาพัฒน์ เป็นแกนกลางในการจัดตั้ง “ธนาคารสมอง” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำบัญชี หรือทำเนียบผู้ทรง คุณวุฒิสาขาต่างๆ รวมทั้งประกาศเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาเป็น “วุฒิอาสา” เพื่อร่วมทำงานพัฒนาประเทศตามพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้ดำเนินการติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

New Lecturer Meeting
14 ธค 64

เวทีระดมความคิดเห็นแผนฯ 13

ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็น ต่อ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 [เพิ่มเติม]

Student Training
8 ธค 64

เวทีรับฟังระดมความคิด แผนฯ 13

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็น ต่อ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 [เพิ่มเติม]

Online Teaching
18 พย 64

นายครรชิต เข็มเฉลิม

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไทวุฒิอาสาฯจ.ฉะเชิงเทราเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอบต.ประจำตำบลลาดกระทิง​ ลองมาเป็นกกต.ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Higher Education
2 พย. 64

ประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ครั้งที่ 1/2564

SDG Lap วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข

(Sustainable Development Goals Lab)เป็นการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน การทำงานแบบบูรณาการกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ...

Online Teaching

Online Teaching

กลุ่มสุขภาพ

ลักษณะการทำงานของวุฒิฯ (ปัจเจก/กลุ่ม) และวิธีการ approach ทำงานกับภาคีเครือข่าย วุฒิอาสาร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุแบบกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ ในจังหวัดต่างๆ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์ กทม. จ.เพชรบูรณ์Online Teaching

กลุ่มวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา

ลักษณะการทำงานของวุฒิฯ (ปัจเจก/กลุ่ม) และวิธีการ approach ทำงานกับภาคีเครือข่าย วุฒิอาสาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา มีการทำงานแบบรวมกลุ่ม และมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ สภาวัฒนธรรมจังหวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ และ วุฒิอาสาฯ จ.สุพรรณบุรี มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และยังมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและผู้ลงมือปฏิบัติในการประดิษฐ์ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนด้วยดินไทย โดยมีการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียนของแต่ละประเทศ เช่น ประเภทของพันธุ์ไม้ ชนิด สี ลักษณะที่โดดเด่น เป็นต้น ได้แก่ ชมรมดอกไม้ดินโพธิ์พระยา และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสนามชัย รวมทั้ง กศน. ตำบลโพธิ์พระยาฯลฯด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวุฒิอาสาฯ และเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตบริเวณลุ่มแม่น้ำ และยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยากรกระบวนการเรียนรู้ และผู้ประสานงานในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เช่น กลุ่มแม่น้ำบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต (ฉะเชิงเทรา) กลุ่มชาวนาปราดเปรื่อง (อุตรดิตถ์) ฝายมีชีวิต (นครศรีธรรมราช) ธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water) (อุบลราชธานี และ นครราชสีมา)กิจกรรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง

วิดีทัศน์ธนาคารสมอง

Succesed Students


นายก อบต. หญิงคนแรกของตำบลแว้ง นราธิวาส

ผู้ชนะใจประชาชนตลอด 16 ปี ณ ดินแดนใต้สุดของประเทศไทยอย่างยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ปราชญ์ด้านผ้าของวัฒนธรรมล้านนา

นุสรา เตียงเกตุ โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลด้านการออกแบบสิ่งทองานด้านอนุรักษ์ งานพัฒนาชุมชนจำนวนมากจากการงานที่ทำมาตลอดมากกว่า 30 ปี • Phone Number
  0-2628-2849
 • Email Address
  brainbank@nesdc.go.th
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • Website URL
  http://brainbank.nesdc.go.th