welcomeBrainbankยินดีต้อนรับทุกท่าน

NEWs

ข่าวสารและกิจกรรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพะเยา ร่วมเวทีรับฟังระดมความคิด ต่อ แผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตัวแทนวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดมความคิดเห็นสาธารณชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ต่อ "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” เพื่อร่วมปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้อย่างแท้จริง ก่อนประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอารย เทอเรซ รีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ณ โรงแรม เคเอ็ม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นต่อ "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ อาทิ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดพะเยา สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาและวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือตอนบน 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเวทีรับฟังระดมความคิด ต่อ แผนฯ 13

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายไพโรจน์ เจียมศิริ ประธานวุฒิอาสาฯ จ.อุตรดิตถ์ และคณะ เข้าร่วมประชุม เวทีรับฟังระดมความคิดเห็นสาธารณชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ต่อ "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” เพื่อร่วมปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้อย่างแท้จริง ก่อนประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอารย เทอเรซ รีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยนางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอ "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ สำหรับผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จำนวนประมาณ 50 คน หลังจากนั้น รองเลขาธิการฯ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ กล่าวในตอนท้ายว่า ภายหลังการระดมความเห็นในครั้งนี้ สศช. จะนำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมมาประมวลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะเสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้แผนฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ผู้แทน สศช. นำเสนอประเด็นหารือในเรื่อง การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในพื้นที่

ประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท / วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอบต.ประจำตำบลลาดกระทิง​ ลองมาเป็นกกต.ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564เวลา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นางสาวสุพัฒนา ทองสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสรุปปิดการประชุม การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทุบรี จัดการอบรม “”โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพจิต - คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ”

ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุริยานุวัตรชั้น 2 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคกลาง จ.นนทบุรี โดยมี ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ประธานวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี กล่าวเปิดการอบรม ในภาคเช้า ซึ่งได้นมัสการ พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฎโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี บรรยายเรื่องและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “ธรรมะกับผู้สูงอายุ” และมีการฝึกอบรมบรรยายในหัวข้อ “การออกกำลังกาย แบบ จิน กัง กง” โดยได้รับเกียรติจาก นายบำรุง ไตรมนตรี รองประธานวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี เป็นวิทยากร สอนการออกกำลังกายแบบ จิน กัง กง