Thursday, August 03, 2017
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 11 เมษายน 2560
By Teerundorn_c @ 1:31 PM :: 27225 Views :: 6676 Comments ::

          จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับปีใหม่ไทย เดือนเมษายน 2560 โดยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นวุฒิอาสาฯ นั้น ฉบับนี้จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ เป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานและการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทของผู้สูงวัย
<<ดาวน์โหลด>>