Tuesday, July 08, 2014
สศช. ร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.นครปฐม ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ จ.นครปฐม
By Teerundorn_c @ 3:05 PM :: 64024 Views :: 7315 Comments ::

         

 

         เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สศช. และ มพพ. ได้ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยชี้แจงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน และกรอบแนวทางการการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   <<อ่านต่อคลิ๊ก>>