Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา
 บทความของวุฒิอาสา Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ

 การปลูกข้าวนาโยน

       นายสวัสดิ์ บุญประสม ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี  ได้จัดทำความรู้ในการปลูกข้าวนาโยน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสาธารณชน
 Print   
 ผลงานวุฒิอาสา Minimize
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20 ปี ธนาคารสมอง ร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

จากพระราชดำรัส... สู่ธนาคารสมอง  “...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ทำหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้ โดยมีภาคเอกชนรวบรวมกัน ไม่ต้องการเงินเดือนอะไรของรัฐบาล ภาคเอกชนมารวบรวมกัน เรียกว่า เบรนแบงก์ ธนาคารมันสมอง...”

 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 การออกกำลังกาย "จินกังกง" ของวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี

      การออกกำลังกาย "จินกังกง"โดย นายบำรุง  ไตรมนตรี  ซึ่งท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.นนทบุรี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุรำมวยจีน จินกังกง เป็นการผสาน จิตกับกายไปด้วยกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงทำให้มีสมาธิ ภูมิต้านทานดีขึ้น  ชมวีดิทัศน์

 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)

 ผลการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาฯ บุรีรัมย์ ปี2553

    ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 และการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ชุดที่ 3

 
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 “รางจืด” (Thunbergia luarifolia Linn.)

 โดย...นายสิทธิชัย ติโลกะวิชัย

ชื่ออื่น  กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียวคาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย่ แอดแอ
 Print   
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 34 เดือนธันวาคม 2566

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวุฒิอาสาฯ ที่น่าสนใจ และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างหรือประยุกต์ใช้กับการทำงานของวุฒิอาสาฯ ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 33 เดือนกันยายน 2566

          ธนาคารสมองก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนำผู้ที่เกษียณอายุในทุกสาขาอาชีพและทุกพื้นที่ ที่มีความรู้ความสามารถ  และพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 32 เดือนมิถุนายน 2566

          จุลสารฉบับนี้ ยังคงนำเสนอผลการประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ระดับภาค ต่อจากฉบับที่แล้วอีก 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2566 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2566

            เนื้อหาสาระของจุลสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอผลการประชุมระดับภาค การประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ ๑๓ : ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ จังหวัดเชียงใหม่

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 30 เดือนธันวาคม 2565

          วุฒิอาสาฯ ถือเป็นหนึ่งในพลังร่วมการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ปี 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาประชากร แผนพัฒนาภาค และมิติการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของวุฒิอาสาฯ ที่นำไปสู่การกำหนดประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ เชิงรุกในระยะยาว

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน 2565

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเชิญเสด็จออก ณ วังสระปทุม เป็นองค์ประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการประชุม “๒๐ ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 28 เดือนมิถุนายน 2565

          เนื้อหาสาระของจุลสารฉบับนี้ที่มีความหลากหลายเช่นเดิม อาทิ ภาพรวมวงจรชีวิตของรัฐชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ในระยะเวลา 500 ปีที่ผ่านมา  ผลการระดมความคิดเห็นในประเด็นร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ...
 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ