Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : สิทธิชัย ติโลกะวิชัย


 รหัสวุฒิอาสา:
02507

 ชื่อ-สกุล: 

นายสิทธิชัย ติโลกะวิชัย

 Category: 

การศึกษา

 ตำแหน่งสถานที่ทำงานก่อนเกษียณ: 

ศึกษานิเทศก์/หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 11


 ประสบการณ์:

- เทคโนโลยีทางการ ศึกษา 


 ความเชี่ยวชาญ:

1. เทคนิคการผลิตแผ่นใส 
2. การผลิตแผ่นใสด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. Packages การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ ด้วยคอมพิวเตอร์


 งานที่สนใจ:

1. การผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม Excel
 การศึกษา:

ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา
อายุ 69 ปี
 จังหวัด:

- นครราชสีมา
 บทความ:

1. “รางจืด” (Thunbergia luarifolia Linn.)
 ผลงาน:
-

Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ