Back Office : | Login  
 ติดต่อผ่านช่องทางอื่น Minimize

 Print   
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ติดต่อเรา > FeedBack Form Contact
 ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ Minimize

 Print   
 สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทาง FeedBack Form กรุณาใส่ข้อมูลได้ทางด้านขวามือ


* หมายเหตุ*
ในขั้นตอนของการติดต่อ กรุณาระบุรายการดังต่อไปนี้

1. ชื่อหน่วยงานผู้ร้องขอ
  - ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน
2. วัตถุประสงค์ของงาน / โครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ
  - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน ...
- อื่นๆ
3. สรุปปัญหา / อุปสรรคของงาน
  - ขาดผู้เชียวชาญทางด้าน ...
- ต้องการสร้าง ....
- อื่นๆ
4. ระบุชื่อวิทยากรที่ต้องการ
  - ชื่อวุฒิอาสา
5. ผู้รับผิดชอบ / ประสานงาน
  - ชื่อผู้รับผิดชอบ
- ที่อยู่ , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์
ส่งข้อความ

 
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ