Back Office : | Login  

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > องค์ความรู้
 บทความของวุฒิอาสา Minimize

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ

 การปลูกข้าวนาโยน

       นายสวัสดิ์ บุญประสม ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี  ได้จัดทำความรู้ในการปลูกข้าวนาโยน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสาธารณชน

 คู่มือการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

        โดย วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครปฐม

 ข้อเสนอโครงการนำร่องการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า

       โดย  สุขสันต์  สุทธิผลไพบูลย์  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณฺ์และวุฒิอาสาธนาคารสมองกรุงเทพฯ

 ความหอมของข้าวหอมมะลิ

       โดย  สุขสันต์  สุทธิผลไพบูลย์  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณฺ์และวุฒิอาสาธนาคารสมองกรุงเทพฯ

 ทานตะวันพันธุ์ใหม่

         โดย  สุขสันต์  สุทธิผลไพบูลย์  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณฺ์และวุฒิอาสาธนาคารสมองกรุงเทพฯ, สิทธา วรจินดา  อดีตนักวิชาการเกษตร 6 , ทินกร พรหมดีราช นักวิชาการเกษตร 7 และดาวรุ่ง คงเทียน นักวิชาการเกษตร 4

 นวัตกรรมถั่วเหลืองพันธุ์ดี

     โดย  สุขสันต์  สุทธิผลไพบูลย์  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณฺ์และวุฒิอาสาธนาคารสมองกรุงเทพฯ, สมจินตนา  ทุมแสน นักวิชาการเกษตร 8 ว. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, วรวุฒิ  เอี่ยมกำแพง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.มหาสารคาม

Previous Page | Next Page

 Print   
 บทความที่เกี่ยวข้อง Minimize

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ