welcomeBrainbankยินดีต้อนรับทุกท่าน

วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข

กิจกรรม / ผลงานวุฒิอาสาฯ

  • ข้อมูลทั้งหมด
  • SDG Lab
  • กลุ่มสุขภาพ
  • กลุ่มวัฒนธรรม
  • กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง
กลุ่ม SDG lab
กลุ่ม 1

วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มสุขภาพ
กลุ่ม 2

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำภู

จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มสุขภาพ
กลุ่ม 2

โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มสุขภาพ
กลุ่มวัฒนธรรม
กลุ่ม 3

มรดกภูมิปัญญา

จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มวัฒนธรรม
กลุ่ม3

สอนการทำดอกไม้ประจำชาติ

ประดิษฐ์ด้วยดินไทย

กลุ่มสุขภาพ
กลุ่มชนชนเข็มแข็ง
กลุ่ม 5

เครือข่ายวุฒิอาสาฯ

ชาติพันธ์ไทยภาคเหนือ(ลำพูน)