ค้นหาข้อมูลวุฒิอาสาฯ


ค้นหาวุฒิอาสาฯ
Download ใบสมัคร Download แบบฟอร์มอื่นๆ
ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการในการประชุม 20 ปีธนาคารสมอง และระดมความเห็นต่อ กรอบแผนฯ 13 พ.ศ.2563

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

สภาพัฒน์ ลงพื้นที่่ขับเคลื่อนการทำงานของวุฒิอาสาฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

video Brainbank

วีดิทัศน์ธนาคารสมอง


Activities / Volunteer Qualifications

กิจกรรม / ผลงานวุฒิอาสาฯ

Network partnership for Area Base development

ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่

Publish a document

เอกสารเผยแพร่

       ฉบับที่ 24        ฉบับที่ 23               ฉบับที่ 22            ฉบับที่ 21

booklet Brainbank

จุลสารธนาคารสมอง

Brochure Brainbank

แผ่นพับธนาคารสมอง

E-BOOK Brainbank

บทบาทธนาคารสมอง

PUBLISH A DOCUMENT

เอกสารเผยแพร่

SUFFICIENCY ECONOMY

เศรษฐกิจพอเพียง

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในวาระโอกาสต่างๆ

...เพิ่มเติม...

SUFFICIENCY ECONOMY

งานวิจัย / ถอดบทเรียน

การพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

เป็นหนังสือที่ สังกัดองค์ความรู้ แนวทางและกระบวนการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ถอดบทเรียน 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และเครือข่าย

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และเครือข่าย