Friday, December 13, 2019
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
By Teerundorn_c @ 1:21 PM :: 9094 Views :: 1517 Comments ::

     12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงริเริ่มธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ ธนาคารสมอง ซึ่งมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอดเกือบ 20 ปี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    มูลนิธิพัฒนาไทและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จุลสารฯ ฉบับนี้ ขอเป็นตัวกลางในการรวบรวมและนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและแนวทางการการดำเนินงานในอนาคตของวุฒิอาสาฯ ภาคใต้ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย ในเวทีเสวนาต่างๆ ตลอดจนบรรยากาศการประชุมในภาพรวมทั้งหมด เสมือนได้เข้าร่วมประชุมจริงในวันนั้น  <<ดาวน์โหลด>>