Wednesday, September 14, 2011
ผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาฯ มหาสารคาม
By Teerundorn_c @ 10:27 AM :: 26618 Views :: 3191 Comments ::

              เจ้าหน้าที่ สศช. ได้เดินทางไปประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่  3-5 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดมหาสารคาม <<อ่านต่อคลิ๊ก>>