Tuesday, September 13, 2011
ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ ราชบุรี
By Teerundorn_c @ 11:01 AM :: 75414 Views :: 4753 Comments ::

 

            ในปี 2554 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 หมู่บ้่าน คือ บ้านเขาพระ อ.โพธาราม และ บ้านตากแดด อ.เมือง ซึ่งวุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง <<อ่านต่อคลิ๊ก>>