Monday, September 12, 2011
สรุปผลการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สุราษฎร์ธานี
By Teerundorn_c @ 2:29 PM :: 48534 Views :: 9454 Comments ::

  

        จากศักยภาพและความพร้อมของวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบกับจังหวัดมีมิติการพัฒนาที่หลากหลาย  มีชุมชนที่เข้มแข็งหลายแห่ง ทำให้การทำงานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความหลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น..<<อ่านต่อคลิ๊ก>>