Thursday, August 25, 2011
วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism"
By Teerundorn_c @ 3:25 PM :: 80002 Views :: 18498 Comments ::

 

         วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism"  โดยมีลักษณะการทำงานเป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 4-5 คน  เน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้สามารถคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎี Constructionism  <<อ่านต่อคลิ๊ก>>