Thursday, August 25, 2011
การดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง..สู่ชุมชนท้องถิ่น จ.พัทลุง
By Teerundorn_c @ 1:47 PM :: 57095 Views :: 8950 Comments ::

   

          จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติ  โดยใช้กลไกของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  เพื่อนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ ไปสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นต้น  <<อ่านต่อคลิ๊ก>>