Friday, October 18, 2019
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
By Teerundorn_c @ 10:12 AM :: 344 Views

        ประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน จุลสารฯ ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์  <<ดาวน์โหลด>>