Friday, April 05, 2019
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
By Teerundorn_c @ 8:57 AM :: 408 Views

    

           เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันดินโลก จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการทำงานของวุฒิอาสาฯ ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ      <<ดาวน์โหลด>>