Wednesday, September 20, 2017
แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
By Teerundorn_c @ 11:18 AM :: 2089 Views

      แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยย่อ รวมทั้งมีใบสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ เพื่อให้ผู้ที่สนในสามารถสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ ได้

 <<ดาวน์โหลด>>