Tuesday, April 15, 2008
บทบาทภารกิจของธนาคารสมอง
By virasak @ 3:16 PM :: 5874 Views :: ภาพรวมธนาคารสมอง

          เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้  ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  ดังนั้นธนาคารสมองจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า  "วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นคลังปัญญาของประเทศ  ที่พร้อมอาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  ในอันที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน  โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน  แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันเป็นการสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในการจัดตั้งธนาคารสมอง"  ดังนั้นเพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาอย่างกว้างขวาง  และเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารสมองสามารถทำหน้าที่เป็นคลังปัญญาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ธนาคารสมองจึงได้กำหนดบทบาทและภารกิจการดำเนินงาน  โดยมุ่งเน้นใน 4 ประการ  คือ

          1. การให้ความช่วยเหลือทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก
               การให้ความช่วยเหลือในลักษณะเชิงรับเป็นการให้ความช่วยเหลือตามคำขอของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ส่วนการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเชิงรุก  เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการริเริ่มจากกลุ่มวุฒิอาสา  ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันของวุฒิอาสา  หน่วยงาน  และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2. การนำปัญญาความรู้ของวุฒิอาสามาร่วมพัฒนาอย่างกว้างขวาง
               ธนาคารสมองได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเชิงรุก  โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยตรง  เพื่อกระตุ้นความสนใจให้มาใช้บริการจากธนาคารสมองมากขึ้น  โดยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของธนาคารสมอง  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่
               ++ กลุ่มหน่วยงานในระดับพื้นที่  อันประกอบด้วยหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากธนาคารสมองมีวุฒิอาสากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศและมีการสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาทั่วทุกจังหวัด  ดังนั้นวุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถให้ความช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ  ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  โดยธนาคารสมองได้จัดส่งทำเนียบวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ซึ่งแยกตามประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญ  และตามภูมิลำเนาของวุฒิอาสาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  เพื่อให้ทราบถึงบริการของธนาคารสมอง
               ++ กลุ่มหน่วยงานระดับกระทรวง  เนื่องจากธนาคารสมองมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ  ที่มีประสบการณ์ในงานระดับชาติมากมาย  ซึ่งสามารถจะช่วยสนับสนุนภารกิจที่หลากหลายของกระทรวงและกรมต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ธนาคารสมองได้เชิญปลัดกระทรวงต่าง ๆ  รวมทั้งปลัดกรุงเทพมหานครมาร่วมหารือ  เพื่อกำหนดลักษณะงานที่แต่ละกระทรวงต้องการให้วุฒิอาสาเข้าไปให้ความช่วยเหลือ  พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน  เพื่อกระตุ้นให้มีการนำวุฒิอาสาไปสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี
               ++ กลุ่มงานของ สศช.  ภารกิจที่สำคัญของ สศช. คือ  การผลักดันให้วาระแห่งชาติ  อันได้แก่  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทุนทางสังคม  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ มากมาย

          3. การมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสา
               ธนาคารสมองได้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  โดยจัดรายการวิทยุชื่อ "ธนาคารสมองของคนไทย"  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ธนาคารสมองได้รวบรวมรายการที่ออกอากาศแล้ว จำนวน 364 ตอน  จัดทำเป็นหนังสือ "ธนาคารสมองของคนไทย"  จำนวน 2 ชุด  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  และสาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป  นอกจากนี้  ธนาคารสมองยังได้เชิญชวนวุฒิอาสาร่วมเขียนบทความที่น่าสนใจจากความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสา  เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารสมอง

          4. การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
               ธนาคารสมองได้มีการจัดระดมสมองวุฒิอาสาในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ  และมีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับส่วนราชการ  ทั้งในระดับกระทรวง  ระดับกรม  และในระดับพื้นที่  ตลอดจนทำงานเชื่อมโยงกับมูลนิธิ  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ต่าง ๆ  ที่ทำงานเชิงอาสาสมัคร