Monday, March 23, 2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
By Teerundorn_c @ 3:24 PM :: 334 Views

   

                    มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของภาคีการพัฒนากับการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ ตลอดจนขยายภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัดและระดับภาคอย่างสอดคล้องกับประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และวุฒิอาสาฯ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ร่วมด้วยภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ   การจัดเวทีเสวนา เพื่อเผยแพร่ความคิดและตัวอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาในจังหวัด และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่ายในระยะต่อไป