Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การขับเคลื่่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Minimize

 การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

              สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ปี 2557....

 สศช. ร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.นครปฐม ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ จ.นครปฐม

       เจ้าหน้าที่ สศช.และ มพพ. ได้ลงพื้นที่ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

 สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช.  ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

 ผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาฯ มหาสารคาม

     เจ้าหน้าที่ สศช. ได้เดินทางไปประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่  3-5 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดมหาสารคาม...

 ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ ราชบุรี

      ในปี 2554 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 หมู่บ้่าน คือ บ้านเขาพระ อ.โพธาราม และ บ้านตากแดด อ.เมือง ซึ่งวุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง..

 สรุปผลการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สุราษฎร์ธานี

   การทำงานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความหลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น..

 วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism"

      วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism"  โดยมีลักษณะการทำงานเป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 4-5 คน...

 การดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง..สู่ชุมชนท้องถิ่น จ.พัทลุง

      จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  โดยใช้กลไกของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  เพื่อนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ ไปสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ"เยาวชน (ถ้ำรงค์) สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น"

      วุฒิอาสาธนาคารสมองจ.เพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการ"เยาวชน(ถ้ำรงค์)สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักท้องถิ่นและบ้านเกิดของตนเอง  ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือวิถีของคนเพชรให้คงอยู่ต่อไป 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ