Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Friday, August 04, 2023  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 32 เดือนมิถุนายน 2566
:: 80 Views

           จุลสารฉบับนี้ ยังคงนำเสนอผลการประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ระดับภาค ต่อจากฉบับที่แล้วอีก 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2566 และยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกด้วย...<<ดาวน์โหลด>> 


 

 

 

 

 

 

 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ