Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Friday, June 23, 2023  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2566
:: 102 Views

           

          เนื้อหาสาระของจุลสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอผลการประชุมระดับภาค การประชุม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ ๑๓ : ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากแผนพัฒนาประชากรฯ แผนพัฒนาภาคเหนือ ประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ได้จากการร่วมระดมความคิดเห็น....<<ดาวน์โหลด>> 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ