Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Thursday, January 26, 2023  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 30 เดือนธันวาคม 2565
:: 156 Views

          วุฒิอาสาฯ ถือเป็นหนึ่งในพลังร่วมการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ปี 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาประชากร แผนพัฒนาภาค และมิติการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของวุฒิอาสาฯ ที่นำไปสู่การกำหนดประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ เชิงรุกในระยะยาว....<<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ