Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Monday, August 23, 2021  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564
:: 70 Views

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน เช่น การฉายภาพการจัดทำและร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งความคิดเห็นเพิ่มเติมของวุฒิอาสาฯ  การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในยุคโควิด-19  และเรื่องที่น่าสนใจอื่น ๆ ...<<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ