Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Thursday, April 02, 2020  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
:: 424 Views

          วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและโลกคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันอาสาสมัครสากล ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อความผาสุกของ ประเทศอย่างยั่งยืน

          มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีผู้เข้า <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ