Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Monday, July 15, 2019  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
:: 401 Views

                 จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2562 ที่วุฒิอาสาฯ แต่ละกลุ่มจังหวัดได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ