Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Friday, April 05, 2019  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
:: 399 Views

    

           เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันดินโลก จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการทำงานของวุฒิอาสาฯ ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ      <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ