Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Monday, April 30, 2018  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2561
:: 735 Views

 

  จุลสารฯ ฉบับนี้  เป็นการนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน และต้องดำเนินการควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติคือการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจจากวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ....  <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ