Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Monday, January 15, 2018  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 13 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
:: 970 Views

 

   จุลสารฯ ฉบับนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระน่ารู้จากการประชุม ในประเด็น “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” “บทบาทผู้สูงอายุกับการพัฒนาในหลากหลายมิติ” “บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองกับไทยแลนด์ 4.0”  และ“สานพลังอาสากับทิศทางการขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง” เพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งเรื่องการเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย บทบาทวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และอื่นๆ   เรื่องเล่าจากวุฒิอาสาฯ ที่เป็นผลงานส่วนหนึ่งของนิทรรศการ     <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ