Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Wednesday, September 20, 2017  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-กันยายน 2560
:: 1137 Views

        จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นสำคัญในประเด็นหลักในเรื่อง "สวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ"  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ความเป็นมาของสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผน พัฒนา และจัดรูปแบบสวัสดิการสังคมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้อย่างไร เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น    <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ