Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Thursday, August 03, 2017  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 11 เมษายน 2560
:: 1201 Views

          จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับปีใหม่ไทย เดือนเมษายน 2560 โดยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นวุฒิอาสาฯ นั้น ฉบับนี้จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ เป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานและการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทของผู้สูงวัย
<<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ