Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Tuesday, April 11, 2017  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 มกราคม 2560
:: 868 Views

      

           จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ได้มีการเพิ่มจำนวนหน้ามากขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยจะนำเสนอสาระทางด้านวิชาการและสาระน่ารู้ให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย เช่น ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ผู้สูงวัยกับการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
<<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ