Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

 15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

          หนังสือ 15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองที่เป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 11 เมษายน 2560

      จุลสารฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับปีใหม่ไทย เดือนเมษายน 2560 โดยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นวุฒิอาสาฯ  ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 10 มกราคม 2560

          จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ได้มีการเพิ่มจำนวนหน้ามากขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้รับทราบ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2558

       จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 2558  ซึ่งเป็นเดือนที่พสกนิกรชาวไทยมีความสุขมาก และร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2558

                จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนสิงหาคม ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะวุฒิอาสาฯ เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และมีข่าวความเคลื่อนไหวทั้งที่สำคัญกับการพัฒนาประเทศและวุฒิอาสา...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 7 เมษายน 2558

         จุลสารฉบับนี้ นอกจากจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในช่วงที่ผ่านมา จากการเคลื่อนงานนพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ส่งผลงานมายังส่วนกลาง ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราว...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 6 ธันวาคม 2557

       จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี 2557 ซึ่งเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด โดยเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเสนอกับท่านเหมือนเดิม ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 5 สิงหาคม 2557

     จุลสารฉบับนี้ คณะผู้จัดทำฯ ได้ประมวลเเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมท้ั้งนำข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 4 เมษายน 2557

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้  ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ มารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ได้ออกเผยแพร่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557  คณะผู้จัดทำได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ มาให้ทราบ...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2556

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2556 ซึ่งจากที่ได้เผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ไปนั้น ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข่้าวสาร บทความ และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำเป็นอย่างดี...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับปฐมฤกษ์ เมษายน 2556

  จุลสารธนาคารสมองฉบับปฐมฤกษ์นี้้  เป็นช่องทางในการสื่อสารในแวดวงวุฒิอาสาฯ ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ และระหว่างพื้นที่ด้วยกันเอง  เพื่อให้เกิดการรับรู้ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในเรื่องราวต่างๆ  การแลกเปลี่ยนข่าวสาร... 

 ๑ ทศวรรษธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ

        เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และครบรอบ 12 ปีของการจัดตั้งธนาคารสมอง ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินาถ สำนักงานฯ จึงได้จัดทำหนังสือ 1 ทศวรรษธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

 สรุปผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ปี 2552

    ในปี 2552 ที่ผ่านมา วุฒิอาสาธนาคารสมองทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน องค์กร โรงเรียน และชุมชนต่างๆ ด้วยการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ...

 แผ่นพับ..ธนาคารสมอง: ธนาคารแห่งภูมิปัญญา...

...แผ่นพับ ธนาคารสมอง..ธนาคารแห่งภูมิปัญญา แสดงถึงความเป็นมา สถานภาพของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  การดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่วุฒิอาสาดำเนินการ รวมไปถึงการดำเนินงานในอนาคตอย่างย่อ...

Previous Page | Next Page

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ