Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : เกี่ยวกับเรา > ธนาคารสมอง
 ธนาคารสมอง Minimize

Sunday, April 13, 2008  
 การให้บริการของธนาคารสมอง
:: 9428 Views :: ภาพรวมธนาคารสมอง

ธนาคารสมองให้บริการอะไร

          การให้บริการของธนาคารสมองเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและด้านการบริหารงาน  แก่หน่วยงานผู้ขอความช่วยเหลือ  โดยการจัดการสาธิต  ฝึกอบรม  ติดตามดูงาน  เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานหรือให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          นอกจากนี้ธนาคารสมองได้ให้บริการในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นกลาง  ไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในประเด็นนโยบายต่างๆ ตลอดจนเป็นวิทยากรหรือบรรยายพิเศษ  เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากวุฒิอาสาสู่คนรุ่นใหม่

ธนาคารสมองให้บริการแก่ใคร

          หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  ตลอดจนมูลนิธิ  องค์กร  ชุมชนต่าง ๆ ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  สามารถขอความช่วยเหลือจากธนาคารสมองหรือวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ธนาคารสมองให้บริการอย่างไร

          +++ การให้บริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
                  1)  เนื่องจากขณะนี้ธนาคารสมองได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลวุฒิอาสาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยแยกตามประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ถึง 21 สาขาพัฒนา  และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบเครือข่าย Internet  ซึ่งฐานข้อมูลนี้ใช้ระบบการค้นหาคำสำคัญ (Keyword)  ทำให้สามารถสืบหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว
                   2) ดังนั้นหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ และภาคประชาชน  ที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาธนาคารสมองเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ  จัดการสาธิต  ฝึกอบรม  ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการผ่านทางระบบเครือข่าย Internet  ของสศช. (www.nesdc.go.th)   และสามารถประสานโดยตรงกับวุฒิอาสาหรือแจ้งธนาคารสมองเพื่อประสานกับวุฒิอาสาต่อไป

          +++ การให้บริการผ่านธนาคารสมอง
                  1) ในกรณีที่หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ไม่สะดวกที่จะสืบค้นวุฒิอาสาจากฐานข้อมูลของ สศช.  สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารสมอง  โดยระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ตลอดจนลักษณะความช่วยเหลือที่ต้องการ  ทั้งนี้อาจระบุคณสมบัติของวุฒิอาสาที่ต้องการหรือระบุชื่อวุฒิอาสาที่ต้องการและส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังธนาคารสมองหรือเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้
                   ส่วนกลาง:
                    --- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                         962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100  หรือ  ตู้ ปณ. 49 ปทฝ. หลานหลวง  กรุงเทพฯ 10102  วงเล็บมุมซอง "ธนาคารสมอง"  หรือ  โทร. 0-2282-9967, 0-2280-4085 ต่อ 3509, 3512  โทรสาร  0-2281-6127  หรือ E-mail address:  brainbank@nesdb.go.th
                    --- คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายระดับกระทรวง
                    ส่วนภูมิภาค:
                    --- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ สศช,  ได้แก่
                         - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
                            ตั้งอยู่ที่ 88/38  หมู่ 4  ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทร. 0-2526-7074-6   โทรสาร  0-2526-2467,0-2526-7052  E-mail address:  ceso@nesdc.go.th

                       - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
                            ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทร. 0-5311-2689-92  เบอร์มหาดไทย  0-2281-1466  ต่อ  25591  โทรสาร  0-5311-2693  E-mail address:  neso@nesdc.go.th
                         - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                            ตั้งอยู่ที่ 119/157 หมู่ที่14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-236-784, 043-235-595-6 Email : NEESO-Group@nesdc.go.th
                         - สำนักพัฒนางานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
                            ตั้งอยู่ที่  170/8  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000  โทร.  0-7431-2702  เบอร์มหาดไทย  0-2281-1466  ต่อ  73491  โทรสาร  0-7431-1594  E-mail  address:  seso@nesdc.go.th
                         - สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

                  2. ธนาคารสมองมีขั้นตอนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
                  กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือระบุวุฒิอาสาที่ต้องการ
                         - ธนาคารสมองจะประสานงานกับวุฒิอาสาให้ทราบถึงความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  หากวุฒิอาสาไม่ขัดข้องธนาคารสมองจะได้แจ้งผู้ขอรับความช่วยเหลือเพื่อประสานโดยตรงกับวุฒิอาสา  หากวุฒิอาสาไม่สะดวกที่จะรับงานดังกล่าว  ธนาคารสมองจะดำเนินการคัดเลือกวุฒิอาสาท่านอื่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป
                  กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือระบุประเด็นปัญหาแต่ไม่ระบุวุฒิอาสา
                         - ธนาคารสมองจะพิจารณาวุฒิอาสาที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  ซึ่งอาจเป็นวุฒิอาสา 1 ท่านหรืออาจเป็นทีมงานวุฒิอาสาที่มีประสบการณ์หลากหลายขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของประเด็นปัญหา  ทั้งนี้จะพิจารณาจากวุฒิอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรก  หากไม่มีวุฒิอาสาในพื้นที่ธนาคารสมองจะพิจารณาวุฒิอาสาที่มีภูมิลำเนาในที่อื่น
                         - ธนาคารสมองจะเป็นตัวกลางประสานให้ฝายที่ขอรับความช่วยเหลือมาพบปะหารือกับทีมงานวุฒิอาสาเพื่อทำความรู้จักและให้ข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหา  ตลอดจนการลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงก่อนกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป  ส่วนกรณีที่ปัญหาไม่มีความซับซ้อน  ธนาคารสมองอาจเลือกวุฒิอาสาเพียงท่านเดียวเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยธนาคารสมองจะเป็นผู้ประสานงานและทาบทามวุฒิอาสาเหมือนเช่นกรณีแรก
                            ทั้งนี้หากไม่สามารถหาวุฒิอาสาได้ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ  ธนาคารสมองจะประสานเครือข่ายต่าง ๆ ที่ทำงานด้านอาสาสมัครเพื่อค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับความต้องการหรืออาจทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพือให้ความช่วยเหลือต่อไป         


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ