Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : เกี่ยวกับเรา > ธนาคารสมอง
 ธนาคารสมอง Minimize

Friday, April 18, 2008  
 ธนาคารสมองคืออะไร
:: 9404 Views :: ภาพรวมธนาคารสมอง

          ธนาคารสมองเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาคราชการหรือเอกชนที่เป็นผู้ทรงความรู้  ความสามารถ  มากด้วยประสบการณ์การทำงาน  มีสุขภาพดี  มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำปัญญา  ความรู้  และประสบการณ์  มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว  แต่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  โดยธนาคารสมองจะทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อให้วุฒิอาสาได้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

          แม้ในปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดำเนินการในเรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  แต่อาจจะยังขาดการประสานความเชื่อมโยงการทำงานและเครือข่ายข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  ดังนั้นธนาคารสมองจึงทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลาง  ประสานเครือข่ายหน่วยทะเบียนต่าง ๆ ที่มีการรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้อยู่แล้ว  โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน  ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยเชื่อมรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ