Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : เกี่ยวกับเรา > ธนาคารสมอง
 ธนาคารสมอง Minimize

 ธนาคารสมองคืออะไร

ธนาคารสมองเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกษียณอายุแล้ว  ที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว  แต่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

 ที่มาของธนาคารสมอง

สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543  เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  ซึ่งมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคารสมอง  โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว  แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

 บทบาทภารกิจของธนาคารสมอง

วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นคลังปัญญาของประเทศ  ที่พร้อมอาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  ในอันที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน  โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน  แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันเป็นการสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในการจัดตั้งธนาคารสมอง

 องค์กรและกลไกการทำงานของธนาคารสมอง

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการธนาคารสมองบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองขึ้นในคำสั่งที่ 6/2549  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง และเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 การให้บริการของธนาคารสมอง

ธนาคารสมองให้บริการอะไร  ธนาคารสมองให้บริการแก่ใคร  ธนาคารสมองให้บริการอย่างไร  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ