Back Office : | Login  
 View Article

Thursday, July 01, 2021  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
:: 876 Views

            

     

             เมื่่อวันที่ 26–27 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของภาคีการพัฒนากับการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ ตลอดจนขยายภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัดและระดับภาคอย่างสอดคล้องกับประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ จาก 18 จังหวัดภาคกลาง และวุฒิอาสาฯ จากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมประกอบด้วย เวทีนำเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาคกลาง และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เวทีเสวนา เติมเต็มความรู้และเผยแพร่ความคิดและตัวอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาในจังหวัดอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ และการนำเสนอแนวทางส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่ายในระยะต่อไป และนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ ภาคกลาง  และการแสดงที่สวยงามตามศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคกลาง  ซึ่งในการประชุมนั้น วุฒิอาสาฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ หลากหลาย ที่สามารถนำไปขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปได้เป็นอย่างดี


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ