Back Office : | Login  
 View Article

Monday, March 23, 2020  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
:: 1897 Views

         

                   เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องรัตนสยาม ชั้น 2 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อบูรณาการ เชื่อมโยง และขยายการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับภาค ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 350 คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วุฒิอาสาฯ ภาคอื่นๆ และภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น การประชุมประกอบด้วยการจัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดัชนีความก้าวหน้าของคน การเสวนาเรื่อง พลังสูงวัย  พลังสังคม และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่นๆนอกจากนั้น มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของวุฒิอาสาฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการเกษตรอทิตยาทร หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ และแซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น : การสอนวาดรูปและหมอลำ นครราชสีมา: ธนาคารน้ำใต้ดิน บุรีรัมย์ : ผ้าไหมตีนแดง มุกดาหาร : ศิลปะของกลุ่มแม่บ้าน สุรินทร์ : เกษตรอินทรีย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุคอโค และอุบลราชธานี : ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสุรินทร์


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ