Back Office : | Login  
 View Article

Monday, February 18, 2019  
 มพท.ร่วมกับ สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
:: 659 Views

                        

           มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชุมกลุ่มย่อย 10 กลุ่มจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละกลุ่มจังหวัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมีวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงและให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ