Back Office : | Login  
 View Article

Thursday, September 14, 2017  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"
:: 1275 Views

          สศช. และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "15 ปีธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ"  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มแนวคิดธนาคารสมอง  ร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่บทบาทและผลการดำเนินงานธนาคารสมองในรอบ 15 ปี รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้แก่วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายต่างๆ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อภิปรายภาคเช้า  ในหัวข้อ “บทบาทผู้สูงอายุกับการพัฒนาในหลากหลายมิติ” โดยมี เลขาธิการ สศช.  ม.ล. ปุณฑริก  สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายธนา  ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้อภิปราย และนางสาวอารยา  สุวิเศษศักดิ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  ภาคบ่าย   หัวข้อ “บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองกับไทยแลนด์  4.0” โดย นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์  กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท   และ “สานพลังอาสากับทิศทางการขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง” โดย นายนคร  คำธิตา ประธานวุฒิอาสาฯ จ.เชียงราย พลเอกวินัย  ทันศรี วุฒิอาสาฯ จ.ลำพูน   นางรอยพิมพ์ใจ  เพชรกุล วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช และนายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย   (เอกสารประกอบการอภิปราย)


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ