Back Office : | Login  
 View Article

Thursday, December 12, 2013  
 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช
:: 1895 Views

 

     สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภาย ใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคใต้" เมื่อวันที่ 25-27มิถุนายน 56 ณ โรงแรมทวินโลตัส  จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารของ สศช. และวุิฺฒิอาสาธนาคารสมองของภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นในการหาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย ภาคีการพัฒนาต่างๆ ทั้งในพื้นที่และระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกันเองและระหว่างจังหวัด ซึ่งวุฒิอาสาฯ และภาคีพัฒนาได้ให้ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ