Back Office : | Login  
 View Article

Monday, July 08, 2013  
 สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคกลาง ที่ จ.กาญจนบุรี
:: 1398 Views

        

 

 

สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภาย ใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคกลาง" เมื่อวันที่ 10-12  มิุถุนายน 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี   โดยมีผู้บริหารของ สศช. และวุิฺฒิอาสาธนาคารสมองของภาคกลางและปริมณฑล จำนวน 22 จังหวัด เข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางการทำงานที่จะเชื่อมโยง เครือข่ายกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ เองและระหว่างจังหวัดหรือภาค  ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย และยังมีการจัดตลาดนัดของวุฒิอาสาฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี เป็นต้น โดยแต่ละจังหวัดได้นำผลงานที่วุฒิอาสาฯ มีส่วนเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ มาแสดงให้วุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ