Back Office : | Login  
 View Article

Tuesday, December 21, 2010  
 กอ.รมน. หารือการจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
:: 1491 Views :: ข่าวทั่วไป

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  พลโทดรัณ  ยุทธวงษ์สุข  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.6 กอ.รมน.) เข้าหารือกับ รศช.สุวรรณี คำมั่น และ รศช.เพ็ญจา อ่อนชิต  ในเรื่องการจัดทำเนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรม หนังสือ/คู่มือ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ